Terms and Conditions 

General Terms and Conditions


Art. 1.- In the absence of any other written agreement, our sales are governed by these general terms and conditions. Each order implies the acceptance of these sales conditions by the buyer.

Art. 2.- The execution of the order is the same as the written confirmation of it. The sending of price lists, catalogs, samples and any documentation is only done for information purposes and can not imply any obligation on our part.

Art. 3.- The goods travel at the risk of the buyer from the moment of loading, even if by special agreement the shipment is free of charge. In the event of a dispute, the buyer will indicate in detail his reservation and comments on the delivery note.
The choice of carrier will be made by our intervention. Any complaint regarding the successful completion of the delivery must be made explicitly within eight days after receipt of the goods, otherwise it will be regarded as void and non-existent.

Art. 4.- The delivery terms are communicated for information purposes. Failure to comply with the anticipated term or any other delay in the delivery of the goods can not be invoked, neither for compensation nor for the dissolution of the agreement.

Art. 5.- The goods are deemed to have been accepted when leaving our warehouses. The acceptance of the goods extinguishes any complaint from the buyer. The defects justifying a refusal of the goods by the buyer can only oblige our company to replace the goods that are recognized as defective, with the exclusion of any compensation. The replaced goods remain the property of our society. No goods will be taken back without prior written agreement.
Technical Touch BV reserves the right to charge 25% costs if returned items are not in the original packaging or if it has been opened. In any other case, Technical Touch BV can charge 10%.

Art. 6.- No complaint in connection with a hidden defect will be accepted outside a period of three months from the delivery of the goods. Defects identified during this period must be reported in writing. They will only give rise to replacement of the goods that are recognized as defective according to the conditions stated in article 5.

Art. 7.- The sales are reserved exclusively for professional traders. We charge a variable transport cost, depending on the chosen transport partner, the dimensions and the weight and the purchase price (for web orders).

Art. 8.- Our invoices are payable in cash. Each invoice that remains unpaid on the due date automatically and without notice of default incurs interest at the statutory rate for commercial matters from the due date. The fact that any complaint has been filed does not release the buyer from our sales conditions and payment terms. The seller retains the title to the goods as long as the buyer has not fulfilled his financial obligations to the seller.

Art. 9.- Any invoice that is not paid on the due date will be increased by 20% with a minimum of € 50 as compensation and interest loss pursuant to articles 1152 and 1229 of the Civil Code.

Art. l 0.- Value added tax or all other taxes and duties that directly or indirectly tax every sale are at the expense of the buyer

Art. 11.- Only the courts of the district of Hasselt are authorized, even in summary proceedings, to take cognizance of all disputes in which our company is involved, either as an investor or as a defendant.
No opposite amount of jurisdiction can be validly invoked against our company, unless it has explicitly failed to comply with its stipulation of jurisdiction.

Art.12.- Right of withdrawal
The customer has 14 days to return his order without giving any reason for this. For this the customer must state, in writing, within this period that he / she will return the products. When the products concerned have returned to Technical Touch BV, at the customer's own expense, Technical Touch BV will reimburse the full cost of the product and initial shipment. Only if the products in question are in original condition and in the original packaging. In case of damage or wear, the full amount will not be refunded.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1.- Bij gebrek aan andere schriftelijke overeenkomst, worden onze verkopen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Iedere bestelling houdt de aanvaarding in van deze verkoopsvoorwaarden door de koper.


Art. 2.- De uitvoering van de bestelling staat gelijk met de schriftelijke bevestiging ervan. Het opsturen van prijslijsten, catalogi, stalen en van om het even welke documentatie wordt uitsluitend gedaan ter informatieve titel en kan geen enkele verbintenis van onzentwege inhouden.

Art. 3.- De goederen reizen op risico van de koper vanaf het ogenblik van het laden, zelfs indien bij bijzondere overeenkomst de verzending franco gebeurt. In geval van betwisting zal de koper op gedetailleerde manier zijn voorbehoud en opmerkingen op de leverbon aanduiden.
De keuze van vervoerder zal door onze tussenkomst geschieden. Iedere klacht betreffende de goede afloop van de levering moet uitdrukkelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen gedaan worden, anders zal ze als nietig en onbestaande aanzien worden.

Art. 4.- De leveringstermijnen worden medegedeeld ten informatieve titel. Het niet naleven van de voorziene termijn of elke andere vertraging in de levering van de goederen kunnen niet ingeroepen worden , noch om schadevergoeding, noch om de ontbinding van de overeenkomst te eisen.

Art. 5.- De goederen worden geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van onze magazijnen. De aanvaarding van de goederen dooft iedere klacht vanwege de koper. De gebreken die een weigering van de goederen door de koper rechtvaardigen, kunnen onze maatschappij enkel verplichten tot de vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, met uitsluiting van elke schadevergoeding. De vervangen goederen blijven eigendom van onze maatschappij. Er worden geen goederen teruggenomen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
Technical Touch behoudt zich het recht om 25% kosten aan te rekenen indien retourartikelen zich niet in de originele verpakking bevinden of indien deze werd geopend. In elk ander geval, kan Technical Touch 10% kosten aanrekenen.

Art. 6.- Geen enkele klacht in verband met een verborgen gebrek zal aangenomen worden buiten een termijn van drie maanden vanaf de levering van de goederen. De gebreken die tijdens deze termijn worden vastgesteld, moeten schriftelijk worden gemeld. Zij zullen enkel aanleiding geven tot vervanging van de als gebrekkig erkende goederen volgens de voorwaarden vermeld in art 5.

Art. 7.- De verkopen worden uitsluitend voorbehouden aan beroepshalve gespecialiseerde handelaars. We rekenen een variabele transportkost aan, afhankelijk van de gekozen transportpartner, de afmetingen en het gewicht en het aankoopbedrag (voor weborders).

Art. 8.- Onze facturen zijn contant betaalbaar. Elke factuur die onbetaald blijft op vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest op aan het wettelijk tarief voor handelszaken vanaf de vervaldag. Het feit dat om het even welke klacht werd ingediend, ontslaat de koper niet onze verkoopsvoorwaarden en betalingstermijn na te leven. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht van de goederen zolang de koper zijn financiële verplichtingen t.o.v. verkoper niet heeft nagekomen.

Art. 9.- Iedere factuur die niet op de vervaldag wordt voldaan zal worden verhoogd met 20% met een minimum van € 50 ten titel van schadevergoedingen en intrestderving volgens toepassing van de artikelen 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. l 0.- De belasting op de toegevoegde waarde of alle andere belastingen en taksen die direct of indirect elke verkoop belasten zijn ten laste van de koper

Art. 11.- Alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd zelfs in kortgeding om kennis te nemen van alle geschillen waar onze vennootschap bij betrokken is, hetzij als belegster, hetzij als verweerster.
Geen enkel tegengesteld bedrag van rechtsmacht kan geldig tegen onze maatschappij ingeroepen worden, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk aan haar beding van rechtsmacht verzaakt heeft.

Conditions de vente

Art. 1.- Sauf convention écrite, nos ventes sont réglées par les présentes conditions. Toute commande en emporte l'acceptation de la part de l'acheteur.

Art. 2.- La validation de la commande vaut une confirmation écrite. L’envoi de tarifs, catalogues, échantillons et toute autre documentation est fait à titre informatif et ne peut pas constituer un engagement de notre part.

Art, 3 .- L’envoie des marchandises est aux risques et périls de l'acheteur à partir du chargement par le transporteur même si, par suite de convention spéciale, l’expédition se fait franco. En cas de contestation, l'acheteur indiquera de manière précise ses observations sur la note d'envoi. Le choix du transporteur est fait par Technical Touch. Toute réclamation concernant la livraison doit être faite dans les 8 jours suivant la réception des marchandises, sinon elle sera considérée comme inexistante.

Art, 4.- Les conditions de livraison sont communiquées à titre informatif. Le non-respect du délai prévu ou tout autre retard dans la livraison des marchandises ne peut être invoqué, ni pour des dommages-intérêts, ni pour exiger la résiliation de la vente.

Art. 5.- Les marchandises sont considérées acceptées à la sortie de nos dépôts. L'acceptation de la marchandise éteint toute réclamation de l'acheteur. Les défauts justifiant le refus des marchandises par l'acheteur ne peuvent qu'obliger notre société à remplacer les marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de toute indemnité. Les produits remplacés restent la propriété de notre société. Aucune marchandise ne sera reprise sans accord écrit préalable. Technical Touch se réserve le droit de facturer 25% de frais si les articles retournés ne sont pas dans l'emballage d'origine ou s'ils ont été ouverts. Dans tous les autres cas, Technical Touch peut facturer 10% de frais.

Art. 6.- Aucune réclamation en rapport avec un vice caché ne sera acceptée en dehors d'un délai de trois mois à compter de la livraison de la marchandise. Les défauts identifiés pendant cette période doivent être signalés par écrit. Ils ne peuvent qu’obliger un remplacement de la marchandise reconnue défectueuse selon les conditions énoncées à l'article 5.

Art. 7.- Les ventes sont exclusivement réservées aux revendeurs professionnels. Nous facturons un frais de transport variable en fonction du partenaire de transport choisi, des dimensions, du poids et du prix d'achat (pour les commandes en ligne).

Art. 8.- Nos factures sont payables au comptant. Chaque facture qui reste impayée à la date d'échéance entraîne automatiquement des intérêts au taux légal pour les affaires commerciales à compter de la date d'échéance. Le fait qu'une plainte ait été déposée ne libère pas l'acheteur de nos conditions de vente et de paiement. Le vendeur conserve le droit de propriété sur les marchandises tant que l'acheteur n'a pas rempli ses obligations financières envers le vendeur.

Art. 9.- Toute facture non payée à l'échéance sera majorée de 20% avec un minimum de 50€ sous forme d'indemnisation et de perte d'intérêts conformément aux articles 1152 et 1229 du code civil.

Art. 10.- La taxe sur la valeur ajoutée ou tous autres droits et taxes qui frappent directement ou indirectement chaque vente sont à la charge de l'acheteur

Art. 11.- Seuls les tribunaux de l’arrondissement d’Hasselt sont autorisés, même en référé, à connaître de tous les litiges dans lesquels notre société est impliquée, que ce soit en tant qu'investisseur ou en tant que défendeur. Aucune juridiction opposée ne peut être valablement invoquée à l'encontre de notre société, à moins que celle-ci n'ait explicitement failli à ses obligations.


Loading
Loading